Berce Alparslan Tarım İşletmesi Tarla Günü

2013 Tarla Gunu

2013 Tarla GunuBerce Alparslan Tarım İşletmesi’nde 29 Temmuz günü gerçekleştirdiğimiz Tarla Günü’e 200′ü aşkın misafirimiz geldi. Misafirlerimize gün boyunca tedarikçilerimiz Sourceworld, John Deere Türkiye ve BBI’ın da aktif katılımlarıyla yaptığımız işleri ve kullandığımız teknolojileri anlattık. Katılan, katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere.

Kavak Satışı

poplar

Berce Muş Alparslan Tarım İşletmesi’nden yaklaşık 3.500 ton kavak satışı yapılacaktır. İlgililerin tekliflerini 28 Eylül Cuma saat 17:00′ye  kadar kapalı zarf içinde vermeleri gerekmektedir. Belirtilen saatte teklifler Berce yetkilileri tarafından açılacak ve en yüksek teklif sahip ya da sahipleriyle aşağıda örneği olan sözleşme çerçevesinde anlaşılacaktır. Berce verilen teklifler sonucu ortaya çıkan fiyattan memnun değilse, satış yapmamayı tercih edebilir.

Teklifler için adres:

Nufil Yeşilyurt (Kavak Satışı)
Berce Alparslan Tarım İşletmesi
Karaköprü Köyü
49000
Merkez Muş

Sorularınız için İşletme Mali ve İdari İşler Yönetmeni İlhan Balkaya’ya +90 (436) 231 21 80 numaralı telefondan, +90 (436) 231 20 64 numaralı fakstan, ya da ilhan.balkaya@berce.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

BERCE ALPARSLAN TARIM İŞLETMESİ

PARSELDEN KAVAK  SATIŞI SÖZLEŞME ÇERÇEVESİ

 

Taraflar:

Berce Beraberce Tarımı Geliştiren İşletmeler A.Ş. (Şirket)

Şirket’in tasarrufundaki  Berce Alparslan Tarım İşletmesi (İşletme)

Üzerine kavak parseli satışı yapılan gerçek veya tüzel  (Yüklenici) olarak adlandırılmıştır.

1.  İşin konusu

İşletme’deki kavak tesislerinde mevcut ağaçların Yükleniciye satışı işi.

2.  Kavak Satışına İlişkin Bilgiler

İşletme’de 2012  yılı kavak satışı ile ilgili tahmini tonaj 3.500 tondur. Kavaklık tesisinde mevcut kavakların bir veya birden çok parti  halinde satışı yapılabilecektir.

3.  Kavak satışı yapılacak parsellerin görülmesi

Kavak satışı yapılacak parsellerin yerinde görülmesi, gezilmesi, inceleme yapılması ve gerekli olabilecek tüm bilgilerin temin edilmesi isteklilerin sorumluluğundadır.

İşletme, isteklilerden kavak satışı yapılacak parsellerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde bu kişilerin araziye girmesi ve inceleme yapması için gerekli izni verecektir.

4.  Kesin teminat

Yüklenici kavakların tamamı için hesaplanan 250.000.-TL kesin teminatı sözleşme günü verecektir. Kesin teminat; nakit olarak İşletme’nin bildirdiği Şirket banka hesabına Yüklenici tarafından yatırılacaktır. Yüklenici; İşletme’nin belirlemiş olduğu tahmini kavak miktarı ve verilen kesinleşmiş fiyat üzerinden hesaplanan kavak bedelinin yarısını işe başlamadan iki gün önce, diğer yarısını işin ortasında, nakit olarak Şirket hesabına yatırmak zorundadır. Yüklenici taahhüdünü tamamen yerine getirdiği takdirde iş bitiminde kati teminat iade edilecektir.

5.  İşlerin yapılması

İşletme kavak satışının yapıldığı parsel ve bölgeleri sözleşme sonrası Yüklenici’ye teslim edecektir. Kavakların kesilmesi, budanması, yüklenmesi, taşınması ve benzeri işlerin yapılması Yüklenici’ye aittir. Yüklenici’nin bu faaliyetlerde kullanacağı tüm araç ve gereçler ile, işçilik gibi tüm girdiler de kendisi  tarafından  karşılanacaktır. Bu konuda İşletme tarafından Yüklenici’ye hiç bir katkı sağlanmayacaktır. Tartımlarda, İşletme’nin kantar tartımı esas alınacaktır.

Kesimlerde kavak ağaçları toprak seviyesinden kesilecektir. Kavak kesimlerinde ana gövde ile beraber yan kalın dallar da yüklenip kantar tartımına girecektir. Kesilen kavaklar aynı gün parselden taşınacaktır. Kavak kesimleri İşletme’nin belirlediği noktadan başlayarak sıradan devam edecek ve seçim yapılmayacaktır. Kavak tartımlarında herhangi bir sebeple fire düşülmeyecektir.

Yukarıda belirtilen hususlara Yüklenici tarafından uyulmadığı taktirde, İşletme kavak kesimini  ve taşınmasını durdurmada, uğradığı zararı verilen teminattan tazmin etmekte serbesttir.

6.  Kavakların kesimi ve taşıma süresi ile ilgili cezai müeyyide

Kavak kesimi ve taşınması sözleşme tarihinden itibaren 20 gün içerisinde bitirilecek ve bu süre içerisinde parsellerden çıkarılacaktır. Kavak kesimi ve taşıma işlemleri, 20 gün içerisinde bitirilmediği takdirde, gecikilen her  gün için Yüklenici’ye 3.000 TL gecikme cezası uygulanacaktır. Yüklenici bu cezayı ödemeyi peşinen kabul etmiş sayılır. Ayrıca Yüklenici’nin gecikmesi nedeniyle meydana gelen ürün eksilmelerini, miktar olarak Yüklenici karşılamak zorundadır. Kesimlerin İşletme tarafından yazılı olarak onaylanmadan 20 günden fazla gecikmesi durumunda, işbu sözleşme geçersiz olacak, Yüklenici’nin teminatı iade edilmeyecektir.

7.  Yüklenici’nin Sorumlulukları

İşlerin yapılması esnasında Yüklenici çalıştırdığı işçilerin kimlik ve isim listesini güvenlik birimine bildireceklerdir. Yüklenici’nin çalıştırdığı personelin her türlü sorumluluğu kendisine aittir, makinaların çalışması esnasında gerekli güvenlik tedbiri almak zorundadır. Günlük iş bitiminde makine, alet, traktör ve araçlar güvenli bir yere park edilecektir. Bu konularda İşletme sorumluluk kabul etmez. Olası hasarlarda oluşan zarar İşletme tarafından Yüklenici’ye rücu ettirilecektir.

Yüklenici’nin çalıştıracağı işçilerin İşletme arazisinde çalıştığı süre içinde; iş kanunu, SGK ve diğer kanunlarla ilgili yönetmelik hükümlerinden Yüklenici sorumludur. İşletme’nin bu konuda her hangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Yüklenici’ye bağlı işçilerin işletmeye geliş-gidiş  ve işletme içerisindeki taşınmaları Yüklenici’ye aittir. (Karayolları Trafik Kanununun 65/1 –f maddesine göre işçi taşınmasında otobüs, midibüs gibi vasıtalar kullanılacaktır. “Araç üzerinde açıktan insan taşımak” suç teşkil ettiğinden Yüklenici işçileri açık araç üzerinde taşıttırmayacaktır.) İşçilerin işyerine getirilip götürülmesi esnasında trafik kurallarına uygun hareket edilip edilmediğinin kontrol edilmesi  Yüklenici’ye ait olup, bu yüzden doğabilecek maddi ve manevi zararlar Yüklenici’ye aittir. Bu konuda İşletme sorumluluk kabul etmez.

8.  Mücbir sebepler

Dolu, yangın, su baskını gibi doğal afetlerden kaynaklanan ürün kayıplarından ve hırsızlık, çalınma gibi ürün eksilmelerinden İşletme mesul değildir.

9.  Diğer Hususlar

İşletme Yüklenici’nin sözleşme esaslarına uymadığını belirlemesi halinde ya da herhangi bir nedenle de gerekli gördüğünde tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir. Yüklenici bu duruma itiraz edemez. Sözleşme Noter huzurunda yapılacaktır. Sözleşme giderleri Yüklenici’ye aittir.

10.  Umumi hükümler

a)    Bu sözleşmeden doğacak her türlü ihtilaf halinde İSTANBUL Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

b)   Taahhüdün yürütülmesi esnasında sözleşme ilgili olarak Yüklenici’nin göstermiş olduğu adrese yapılacak tebligat yüklenicinin  kendisine yapılmış sayılır.

c)    Bu sözleşme 10 (on) madde  ile birlikte hüküm ifade ettiği taraflarca kabul edilerek imza altına alınmıştır.

Alparslan’da Sidedressing

Mus Sidedressing

Berce Alparslan Tarım İşletmesi’nde ayçiçeklerine sidedressing yöntemiyle gübre uygulamasına başladık. Sıra aralarında toprak altına sıvı gübre uygulaması yapıyoruz.

Yazlık Ekimler Bitti

John Deere 8360R arkasında Orthman 1tRIPr 1550 H Strip Till ünitesi

John Deere 8360R arkasında Orthman 1tRIPr 1550 H Strip Till ünitesi

Muş ve Eflani’de nihayet yazlık ekimlerimizi tamamladık. Geç biten kış, arkasından hızlı ısınan havalar, geç gelen ve sorunlu ekipmanlar bu sene bizi bayağı yordu. Uzun ve yoğun çalışmamız gerekti. Emeği geçen herkese teşekkürler. Gurur duyulacak bir iş çıkardınız.

Muş’ta LaleBahar

Lalebahar-2012-Poster

Baharın gelmesiyle Alparslan Tarım İşletmesi’nde laleler açmaya başladı. Geçen seneye göre daha yoğun olarak çıkan laleler bizi sevindirdi. Laleleri görmek isteyenler için işletme içindeki lale alanları 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde 9:00-17:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Yolunuz düşer de bizi ziyaret ederseniz çok seviniriz.